Algemene voorwaarden

  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op aangeboden items, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij Nummer7andermaal, gevestigd te Brielle, KvK-nummer 82317356, partij is. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen en aanbiedingen van diensten of goederen door of namens Nummer7andermaal.  De wederpartij van Nummer7andermaal wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
  2. Al het aanbod is vrijblijvend tenzij een aanbod een aanvaardingstermijn bevat. Aangekochte artikelen worden geleverd aan koper nadat het voltallige verschuldigde bedrag van de aankoop door de koper is voldaan.
  3. Levering van een artikel wordt altijd in overleg met de koper gedaan en zullen via email of schriftelijk contact worden vastgelegd. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de bestelling noodzakelijk is om de overeengekomen afspraak te wijzigen of aan te vullen, passen verkoper en koper deze tijdig en in overleg aan.   
  4. Bij bezorging dient u ervoor zorg te dragen dat het gekochte goed of goederen door de voordeur van de woning of gebouw kunnen. Bij het bezorgen op een verdieping dient een, daarvoor geschikte, lift aanwezig te zijn om het goed of de goederen naar boven of naar beneden te krijgen. Indien nodig dient de koper voor extra mankracht te zorgen. Bij het niet voldoen van bovengenoemd en de bestelling niet op de afgesproken plaats kan worden afgeleverd, worden de afgesproken bezorgkosten en 25 % van de aankoopsom in rekening gebracht. In geval van retourneren worden de wettelijke bepalingen gehanteerd. Kosten van het transporteren/verzenden zijn voor rekening koper.
  5. Niet of niet tijdige betaling geeft Nummer7andermaal het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of zekerheidstelling te verlangen alvorens de overeenkomst af te handelen.
  6. Nummer7andermaal is gerechtigd in het geval de koper zich in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert dan wel komt te verkeren, de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke procedure geheel te ontbinden. De vorderingen van Nummer7andermaal op koper zijn dan in hun geheel opeisbaar.
  7. Kan Nummer7andermaal niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor de door koper geleden schade. Onder overmacht verstaan koper en Nummer7andermaal in ieder geval iedere omstandigheid waarmee Nummer7andermaal ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden. In dit geval zullen de verplichtingen van Nummer7andermaal  worden opgeschort tot en met 30 achtereenvolgende kalenderdagen. Na deze 30 achtereenvolgende kalenderdagen hebben verkoper en koper het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien de overmacht langer dan 90 achtereenvolgende kalenderdagen heeft geduurd, heeft de koper het recht de overeenkomst onmiddellijk, via een aangetekende brief, te ontbinden.
  8. Nummer7andermaal verkoopt tweedehands artikelen welke zich in gebruikte staat bevinden. Op gebruikte goederen wordt geen garantie verleend.  Gebreken aan items die na ingebruikname zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door een van buiten af komende oorzaak worden niet vergoed. Er wordt door Nummer7andermaal zorggedragen voor een uitgebreide productbeschrijving welke desgevraagd voor aankoop persoonlijk toegelicht kan worden. Eventuele problemen of tekortkomingen zullen, voor zover dat in de macht van Nummer7andermaal ligt, in overleg opgelost kunnen worden.
  9. Bij geconstateerde beschadigingen ontstaan tijdens de aflevering dient u dit op het ontvangstbewijs aan te geven en dit binnen 24 uur via email nummer7andermaal@kpnmail.nl te laten weten. In geval van retourneren hanteert Nummer7andermaal de wettelijke bepalingen. Kosten van transport/verzenden zijn voor rekening koper. 
  10. Nummer7andermaal is jegens u niet gehouden tot het vergoeden van kosten of schade van welke aard dan ook, behoudens voor zover te wijten is aan opzet of grove schuld van Nummer7andermaal. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door hulppersonen en/of ondergeschikten, dan wel schade die voortvloeit uit het gebruik van derden afkomstige gebrekkige zaken.

Op alle verkoophandelingen van Nummer7andermaal is het Nederlands recht van toepassing.

Betaling en verzending

Zoals je vast hebt gemerkt: ik heb geen webshop. Dit is een bewuste keuze.  Mocht je heel blij worden van een item op de site en het willen kopen, bel, app of email me dan. Dan kunnen we samen overleggen hoe het product bij je thuis komt te staan  (verzenden, afhalen in de winkel in Brielle of laten bezorgen).

Het item wordt, na ontvangst van het totaalbedrag, zorgvuldig, in zoveel als mogelijk hergebruikte materialen en,  indien gewenst verzekerd, verpakt en verzonden. Je wordt op de hoogte gehouden van de status van verzending.

Mocht je, toch, om de een of andere reden niet zo blij zijn met je aankoop neem dan direct (binnen 24 uur) na ontvangst contact met mij op via email nummer7andermaal@kpnmail.nl. We spreken dan af hoe het item op je eigen kosten binnen 2 weken geretourneerd  kan worden en jij je geld, mits de bestelling onbeschadigd is,  retour krijgt. Het is in ieder geval mijn streven dat mijn klanten blij, tevreden en enthousiast met hun aangekochte schat(ten) de (web)-deur uitgaan. En dat wil ik graag zo houden.

Heb je nog vragen, dan help ik je graag.

Living in a country other than The Netherlands: Please contact me by sending an e-mail to nummer7andermaal@kpnmail.nl   so we can arrange the shipping to your adress.